Cổ phiếu quỹ là gì? Lưu ý các quy định khi mua bán 2022

Cổ phiếu quỹ được biết đến như cách tạo ra kênh đầu tư cho chính công ty phát hành và đây cũng là cách mà công ty có thể điều tiết giá cổ phiếu. Tùy vào tình hình thực tế của thị trường mà công ty sẽ phát hành cổ phiếu quỹ cho hợp lý.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ được hiểu một cách đơn giản là cổ phiếu được công ty cổ phần phát hành sau đó được chính công ty mua lại từ nguồn vốn của chính mình.

Mục đích mua cổ phiếu quỹ của các công ty là tạo thêm lòng tin cho nhà đầu tư và giữ chân những người tài giỏi trong công ty.

Những đặc điểm của cổ phiếu quỹ

Những đặc điểm của cổ phiếu quỹ
Những đặc điểm của cổ phiếu quỹ
 • Cổ phiếu quỹ sẽ không được tính là cổ phiếu đang lưu hành, vì vậy cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.
 • Người đầu tư sở hữu cổ phiếu quỹ sẽ không được trả cổ tức và sẽ không có quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông và đề nghị thay đổi người vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát của công ty cũng như không có quyền mua cổ phiếu mới.
 • Số cổ phiếu quỹ đang được nắm giữ bởi công ty phát hành sẽ hạn chế theo luật quy định.

Những quy định khi mua bán cổ phiếu quỹ

Những quy định khi mua bán cổ phiếu quỹ
Những quy định khi mua bán cổ phiếu quỹ

Công ty có quyền mua lại số cổ phần quỹ nhưng không quá 30% tổng cổ phần phổ thông đã bán hoặc một phần hay toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức. Một số quy định khi mua bán cổ phiếu quỹ bạn cần nên biết, cụ thể như sau:

 • Hội đồng quản trị sẽ có quyền quyết định mua lại nhưng sẽ không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được rao bán trong 12 tháng.
 • Giá của cổ phiếu quỹ do hội đồng quản trị quyết định giá mua lại. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại sẽ không được cao so với thị trường tại thời điểm mua lại.
 • Công ty cổ phần có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với cổ phần của họ trong công ty. Cổ đông khi đồng ý bán cần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phường thức đảm bảo đến được công ty trong 30 ngày.

Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ

Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ
Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ

Để mua lại cổ phiếu quỹ cũng cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định, xem có đủ khả năng và nguồn vốn để mua lại cổ phiếu không.
 • Nếu công ty mẹ là công ty đại chúng sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn phải được thực hiện dựa trên căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.
 • Nếu công ty mẹ là công ty đại chúng và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện không được vượt mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và kiểm toán.
 • Nếu nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế, chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ.
 • Công ty mẹ chỉ được mua lại cổ phiếu bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi đã điều chuyển quyền lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ.

Điều kiện để bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện để bán cổ phiếu quỹ
Điều kiện để bán cổ phiếu quỹ

Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ khi đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

 • Chỉ được bán cổ phiếu quỹ khi đã đủ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán làm cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty hoặc công ty chứng khoán mua lại của mình để sửa lỗi giao dịch.
 • Ngoài ra, khi bán cổ phiếu quỹ cũng phải có quyết định của hội đồng quản trị thông qua phương án bán cụ thể và phải nêu rõ thời gian cụ thể thực hiện, nguyên tắc xác định giá. 
 • Bên cạnh đó, công ty đại chúng bán cổ phiếu quỹ phải có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch.

Bài viết trên với những chia sẻ về cổ phiếu quỹ và những thông tin xoay quanh các vấn đề mua và bán cổ phiếu quỹ. Hy vọng sẽ mang lại những thông tin bổ ích đến bạn đọc.

Gợi ý cho bạn

Bình luận

Bình luận