Tài sản cố định là gì? Phân loại tài sản cố định dễ hiểu

Tài sản cố định là một bộ phận quan trọng của tài sản kinh doanh, có giá trị sử dụng, thời hạn sử dụng, vòng quay và hiệu quả sử dụng trên 1 năm. Hãy cùng theo dõi bài viết để hiểu rõ hơn về tài sản cố định nhé.

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tất cả các tài sản mà được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh, không sử dụng hoặc không sử dụng nữa do đang trong quá trình hoàn thành

Ví dụ: máy móc mua đang dở dang nếu chúng đang trong quá trình được lắp ráp, một nhà máy đang xây dựng hoặc chúng chưa hết giá trị sử dụng nhưng không được sử dụng nữa.

Tài sản cố định thường được thể hiện trên bảng cân đối kế toán như một bộ phận hợp thành của tài sản cố định.

Tiêu chuẩn của tài sản cố định

Theo Điều 3 Thông tư 45/2013 / TTBTC, để được coi là TSCĐ, một tài sản phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn sau: 

 • Tài sản này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho chủ thể doanh nghiệp hay công ty trong tương lai.
 • Có thời hạn sử dụng tối đa trên 1 năm.
 • Tài sản có chi phí mua lại có thể xác định được một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng.

Phân loại tài sản cố định

Tài sản cố định của doanh nghiệp được chia thành hai loại sau: 

1. Tài sản cố định hữu hình

Là toàn bộ tài sản (tư liệu lao động) mang hình thái vật chất, có mặt vào nhiều chu kỳ kinh tế nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất như ban đầu. Tài sản cố định hữu hình bao gồm nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển,… 

2. Tài sản cố định vô hình

Là bất kỳ tài sản nào không ở dạng vật chất, chúng có thể hiện hữu dưới dạng giá trị được đầu tư. Tài sản vô hình cũng tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh. Tài sản vô hình bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến đất được sử dụng, chi phí cho quyền phát hành, bằng phát minh, sáng chế và bản quyền …

Những điều kiện ghi nhận tài sản cố định

1. Điều kiện để ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2013 / TT BTC của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và xác định tài sản vô hình và tài sản hữu hình, cụ thể như sau:

Nhà máy và thiết bị: Được định nghĩa là bao gồm cả tư liệu làm việc, hầu hết có dạng vật chất đáp ứng các tiêu chí về tài sản cố định. Chúng tham gia vào nhiều chu kỳ kinh tế mà không thay đổi về hình thức ban. Ví dụ: nhà cửa, công trình, máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải… 

Vật liệu lao động là tài sản hữu hình có cấu trúc độc lập hoặc hệ thống bao gồm nhiều bộ phận riêng lẻ của nhà máy liên kết với nhau để thực hiện một hoặc một số chức năng cụ thể mà bất kì nếu một hệ thống chức năng nào không thể hoạt động thì cả hệ thống đều không thể hoạt động, nếu đồng thời đáp ứng cả 3 tiêu chí sau:

 • (1) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản; 
 • (2) Thời hạn sử dụng là hơn 1 năm; 
 • (3) Nguyên giá của tài sản phải được đo lường một cách thích hợp. Có giá trị từ 30.000.000 VNĐ (ba mươi triệu đồng) trở lên.

Tiêu chí về tài sản, nhà máy và thiết bị cụ thể: 

Trường hợp một hệ thống được tạo thành từ nhiều bộ phận riêng biệt của các tài sản được kết nối với nhau, trong đó mỗi bộ phận có thời gian sử dụng một cách khác nhau và khi thiếu một bộ bộ phận nhất định nào đó nhưng toàn bộ hệ thống vẫn có thể hoạt động và thực hiện bình thức chức năng hoạt động bị thiếu.

Nhưng do tính chất quản trị và yêu cầu sử dụng của TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận nên mỗi bộ phận của TSCĐ phải đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn TSCĐ thì được coi là tài sản độc lập.

2. Điều kiện để ghi nhận đối với tài sản vô hình

Tài sản vô hình: Bao gồm các tài sản không có hình thể vật chất nhưng thể hiện một giá trị lớn đã được đầu tư (xem thêm chỉ tiêu của tài sản vô hình), tham gia vào nhiều chu kỳ kinh tế.

Tài sản vô hình bao gồm:

 • Quyền sử dụng đất 
 • Bản quyền
 • Quyền sở hữu công nghiệp 
 • Quyền thực vật 
 • Chương trình phần mềm …

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản vô hình:

Tất cả các khoản phí thực tế phát sinh của các công ty đáp ứng ba tiêu chí nêu trên mà không hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là tài sản cố định vô hình. 

Các khoản chi phí không đồng thời thỏa mãn ba điều kiện của TSCĐ được ghi nhận trực tiếp hoặc kế tiếp vào chi phí hoạt động. 

Đặc biệt là các khoản chi phí phát sinh trong kỳ được ghi nhận là tài sản cố định vô hình tạo ra do nội bộ công ty đồng thời đáp ứng 7 điều kiện sau: 

 • (1) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng. Mục đích sử dụng theo dự tính hoặc bán 
 • (2) Đơn vị dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc bán
 • (3) Công ty có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình; 
 • (4) Tài sản vô hình phải tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai;
 • (5) Có đủ kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn thành việc phát triển, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình; 
 • (6) Có thể tự tin bảo hiểm mọi chi phí tránh rủi ro trong giai đoạn thực hiện để tạo ra tài sản vô hình; 
 • (7) Ước tính đủ điều kiện về thời gian sử dụng hữu ích và giá trị quy định của tài sản vô hình.

Các khoản chi phí dưới đây không phải TSCĐ vô hình, được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của DN (tối đa không quá 3 năm):

 • Chi phí thành lập doanh nghiệp.
 • Chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp.
 • Chi phí cho giai đoạn nghiên cứu.
 • Chi phí chuyển dịch địa điểm.
 • Chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh.

Kết luận

Qua bài viết trên chúng ta đã hiểu rõ hơn thế nào là tài sản cố định. Mong rằng kiến thức trên có thể giúp ích bạn trong đời sống hàng ngày.

Gợi ý cho bạn

Bình luận

Bình luận