Tính lãi kép (lãi cộng dồn)

Nhập số vốn ban đầu, lãi suất hàng năm và số năm để biết số tiền nhận được sau khoảng thời gian đó là bao nhiêu.

ksdbkbsdkbfkjsdv